Loading...

مایع درزگیر سیلندر هولتس مدل WW250 حجم 250 میلی لیتر, Holts WW250 Wondar Weld 250ml

مایع درزگیر سیلندر هولتس مناسب تمامی خودروها.
تماس بگیرید

- درنشتیهایخارجی:

ترکخوردگیسرسیلندریاسیلندرکهازنشانههایآنکمشدنآبرادیاتورویاریختنآبدرزیراتومبیلمیباشد.

- درنشتیهایداخلی:

خرابیواشرسرسیلندرکهدراصطلاحبهآن(آبروغنقاطیکردن)گفتهمیشود.

همچنینسوختبهداخلآبکهازنشانههایآنکمشدنکمپرس(فشارپیستوندراثراحتراق)میباشدکهموجبخروجدودسفیدازاگزوزمیگردد.

- مایعدرزگیرسیلندرهولتس،محصولیکاملاحرفهایازشرکتهولتساستکهمیتواندبهخوبیتمامیترکهایموجوددرسیستمخنککنندهموتورخودروراترمیمکند.اینمحصولهمچنینترکهایایجادشدهبررویسرسیلندر،بلوکسیلندر،واشرسرسیلندروواشرواترپمپراترمیممیکندوموجبجلوگیریازنشتآبمیشود.شماباخیالراحتمیتوانیدازاینمحصولاستفادهکنیدزیرااینمحصولهیچگونهگرفتگیدرسیستمخنککنندهایجادنمیکندبلکهباعملکردقویوفوقالعادهخودباعثبستهشدنترکهادرکلسیستمخنککنندهمیشودوازنشتمایعخنککنندهجلوگیریمیکند.اینمحصولبرایموتورهایبابدنهاستیل،آلومینیوموآهنمناسباست

روش مصرف :

هشدارهایقبلازمصرف :

قابلاستفادهبرایافرادباتجربهومکانیکهایحرفهای.

نشتگیرواندرولدهلتس"باضدیخهاوخنککنندههاسازگارنمی باشد ،بنابراینقبلوبعدازمصرفسیستمخنککنندهاتومبیلراکاملاخالیوباآبفراوانبشویید.

هرگزاینمحصولرادرونروغننریزید.اینکارباعثخسارتوخرابیاساسیدرموتورخواهدشد.درصورتیکهبهاشتباهبهداخلروغنریختهشودرنگروغنقرمزخواهدشدکهسریعابایدروغنتعویضگردد.

واندرولدرانبایدبطورمستقیمداخلسیلندرهاریختهشود.اینمحصولبرایآببندکردنپیستونهانمیباشد.

مقدارمصرف:

یکظرف۲۵۰ میلیلیتریبرایاستفادهدریکموتورباسیستمخنککنندهتاظرفیت۸لیتری،مناسباست.برایسیستمهاییباظرفیتبالاتراز۸لیتراز۲ظرف۲۵۰ میلیلیتریاینمحصولاستفادهنمایید.غلظتواندرولدبایدبین۳تا۶درصدازحجمسیستمخنکیباشد.

دستورالعمل:

قبلازمصرفظرف"واندرولد"راخوبتکاندهید.

الف:درحالتهاینشتیهایخارجیونشتیهایداخلی(مخلوطشدنآبوروغن)

بعدازخنکشدنموتورماشین،شلنگخروجیسرسیلندروترموستاترابازکنید.

مقدارلازمازواندرولدراداخلخروجیسرسیلندرریختهوترموستاتوشلنگراسرجایشانقراردهید.

سیستمخنککننده(رادیاتور)راباآبتمیز،پرکنید.

برایترکهایخارجیهرگونهنشتیمعلومیراباسیمظرفشوییسوراخگیریکنید.

موتورراروشنکنیدتازمانیکهدیگرآبندهد. (معمولابین۱۵ دقیقهتا۲ساعت)سپسدرحدنیازباآبتمیزدرطولمدتتعمیر،آبرادیاتورراپرکنید.

توجهداشتهباشیددرحالیکهواندرولدداخلسیستمخنککنندهوجوددارد،جهتاستفادهازاتومبیلفقطباسرعتمطمعننهبرانید.

بعدازتعمیربگذاریدموتورخنکشودوقبلازپرکردنسیستمخنککنندهباموادضدیخیاآبرادیاتورآنراخالیکردهوبهدفعاتبافشارزیادآببشوییدتاآبخالیشدهکاملاشفافشود.

ب:نشتیداخلی(واردشدنسوختبهداخلآبومشاهدهدودسفیدازاگزوز) 

برایتعمیراینگونهنشتهالازماستسیلندرآسیبدیدهدکپرسشدهوموتورباتعدادسیلندرهایکمتریشروعبهکارکند.

درموتورهایبنزینیباسیستمسوخترسانهایالکتریکی،زمانیکهموتورخنکاست،درپوشاحتراقرابرداریدوسیمسوختانژکتورسیلندرکمپرسشدهراقطعکنید.

هشدار:اینروندوروشراتنهادرصورتامکانقطعسیمسوختدنبالواجراکنید.اینروندرابرایموتورهایبنزینیباکاربراتوربهکارنبرید.اگرمطمئننیستیدحتمابایکتعمیرکارحرفهایچککنید.

برایموتورهایدیزلیدرزمانخنکیموتور،یاسیمانژکتوردیزلیویابستبخاریراقطعکنید.

حالبعدازخنکشدنموتورماشین،شلنگخروجیسرسیلندروترموستاترابازکنید.

مقدارلازمازواندرولدراداخلخروجیسرسیلندرریختهوترموستاتوشلنگراسرجایشانقراردهید.

سیستمخنککننده(رادیاتور)راباآبتمیزپرکنید.

اجازهدهیدتاموتوربرای۱۵ دقیقهباتعدادسیلندرهایسالمکارکند.

بعدازتعمیراجازهدهیدتاموتورکاملاخنکشدهوسپسقبلازریختنضدیخ ،سیستمخنککنندهموتورراکاملاخالیکردهوبامقدارزیادیآببشویید.

سایز :

۲۵۰میلیلیتر

معرفی تولید کننده :

شرکتهولتس ( Holts ) درسال۱۹۱۹توسطفردیبهنامداگلاسهولتدرانگلستانتاسیسشد.

اینشخصبعدازجنگجهانیمشتاقبهتاسیسشرکتیدرزمینهلوازمخودروگردید.

شرکتهولتس( Holts ) ازسال۱۹۱۹تابهحالدرتولیدمحصولاتنگهداریومراقبتیازخودروپیشتازبودهودرفضایرقابتیبادیگرشرکتهایتولیدکنندهدراینزمینهنیزبسیارفعالبودهاست.

استفادهازمواداولیهباکیفیتوبهکارگیریافرادمجربومتخصصدرتولیدمحصولاتیباکیفیتعالیموثربودهاست.

ازویژگیهایاینشرکتانگلیسی می توان به تولیدمحصولاتشویندهوتمیزکنندهبدونافزودنیوباکیفیتبالا اشاره کرد.

حضوردربازاررقابتیدربینسایرتولیدکنندگانمحصولاتمراقبتیوتمیزکنندهدردنیاتضمینیبرکیفیتبالایمحصولاتشرکت ( Holts ) میباشد.